ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

besmear with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *besmear with*, -besmear with-

besmear with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
besmear with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย Syn. edaub with, smear with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า besmear with
Back to top