ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bent as a nine bob note

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bent as a nine bob note*, -bent as a nine bob note-

bent as a nine bob note ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bent as a nine bob note (sl.) ที่เป็นเกย์ Syn. bent as a nine pound
bent as a nine bob note (sl.) ที่ผิดกฎหมาย Syn. bent as a nine pound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bent as a nine bob note
Back to top