ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bend to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bend to*, -bend to-

bend to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bend to (phrv.) งอจนถึง Syn. lean to
bend to (phrv.) เลี้ยวไปทาง See also: เลี้ยวโค้ง Syn. lean to
bend to (phrv.) บังคับให้เชื่อฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's more diplomatic to bend to the will of a superpower...มันดูนิ่มนวลกว่า ที่จะอ่อนข้อ ให้กับประเทศมหาอำนาจ
They... people who refused to bend to the will of God, and claim it privilege.พวกเขา ปฏิเสธที่จะโอนอ่อน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และยังเรียกมันว่าสิทธิพิเศษ
And life and the Short Strand had better bend to it, or we'll all snap like a twig.และชีวิตคนเรามันก็แสนสั้น หรือพวกเราทุกคนเป็นเหมือนกิ่งไม้อันเล็กๆ
Somebody's gotta bend to stop it.ต้องมีคนยอมอ่อนข้อเพื่อยุติมัน
Not to bend to his will, but to bring the families of the victims some peace.ไม่ใช่เพื่อความต้องการของเขา แต่เพื่อให้ครอบครัวของเหยื่อ ได้พบความสงบสุข
He is the master, and you will bend to his will.พระองค์คือเจ้านาย และลูกจะปฏิเสธความปรารถนาของพระองค์
Laws must bend toward greater purpose.กฎหมายต้องโค้งงอ ที่มีต่อวัตถุประสงค์มากขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bend to
Back to top