ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bend before

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bend before*, -bend before-

bend before ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bend before (phrv.) เอนไปตาม See also: ลู่ไปตาม Syn. bow before
bend before (phrv.) ยอมทำตาม See also: ยอมตาม, ยินยอม, ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow before
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As if the universe wants to see how far I can bend before It break.ถ้าจักรวาลอยากรู้ว่าฉันมาไกลแค่ไหน ฉันก็คงจะหลบก่อนจะชนมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bend before
Back to top