ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become of*, -become of-

become of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
become of (phrv.) เกิดขึ้นกับ Syn. come of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, we received a cable from his colleague, Dr.Schneider, who has no idea of his whereabouts or what's become of him.อ้า, เราได้รับโทรเลข จากเพื่อนรวมงานของเขา, ดร.ชไนเดอร์, ผู้ซึ่ง ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
What will become of my dear friendแล้วอะไรจะเกิดขึ้น กับเพื่อนรักของฉัน
It's awful. What will become of me?มันน่ากลัว ฉันกลายเป็นอะไร?
I know he will fight Wickham, and then he will be killed, and then what is to become of us all?ฉันรู้ว่าเขาจะต้องไปสู้กับวิคแฮม และจากนั้น เขาก็จะถูกฆ่าตายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเรา
Oh, Jane, Jane, what is to become of us?โอ เจน เจน แล้วพวกเราจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
What will become of it?จะเกิดอะไรขึ้นกับมันครับ
What would become of him now?บัดนี้ เขาจะกลายไปเป็นอะไร ?
Look what has become of you, Greg. This isn't you.ดูสินี่ ตอนนี้แกเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย, เกร็ก นี่ต้องไม่ใช่ตัวตนของลูกหรอก
I'd give anything in the world just to go in one more time and see what's become of that amazing factory.ฉันยอมถูกอย่างขอเพียงได้มีโอกาสเข้าไปอีกครั้ง และดูให้รู้ว่าเกิดอะไรในโรงงานมหัศจรรย์นั่น
What will become of us?เราคงเป็นของกันและกัน
Don't be that way What'll become of him?อย่าใจดำสิ เด็กนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้
I don't know what will become of BuYeo.ข้าไม่รู้ว่าพูยอจะเป็นยังไงต่อไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become of
Back to top