ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beauty spot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beauty spot*, -beauty spot-

beauty spot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauty spot (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty mark
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's kind of a beauty spot, really.จริงๆเป็นปานสเน่ห์น่ะ

beauty spot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビューティースポット[, byu-tei-supotto] (n) beauty spot
付け黒子[つけぼくろ, tsukebokuro] (n) artificial facial beauty spot
愛嬌黒子;愛敬黒子[あいきょうぼくろ, aikyoubokuro] (n) beauty spot
三景;三軽[さんけい, sankei] (n) three famous beauty spots
勝地[しょうち, shouchi] (n) beauty spot; scenic spot
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
黒子[ほくろ(P);こくし;ははくそ(ok);ははくろ(ok);ほくそ(ok), hokuro (P); kokushi ; hahakuso (ok); hahakuro (ok); hokuso (ok)] (n) (uk) dark mole; facial mole; beauty spot; (P)

beauty spot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้แมลงวัน[n.] (khīmalaēngw) EN: mole ; beauty spot ; birthmarks FR:

beauty spot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheitspflästerchen {n}beauty spot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beauty spot
Back to top