ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beauty mark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beauty mark*, -beauty mark-

beauty mark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauty mark (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty spot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little beauty mark on her lip.และก็ไฝเล็กๆ ที่ปากของเธอ.
That is a beauty mark.นั่นมันรอยแห่งความงามย่ะ
Which is what I meant by-by "mole": beauty mark.คือผมหมายถึงไฝเสน่ห์น่ะ นะแบบ

beauty mark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒あざ;黒痣[くろあざ, kuroaza] (n) black mole; beauty mark

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beauty mark
Back to top