ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beau monde

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beau monde*, -beau monde-

beau monde ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beau monde (n.) สังคมชั้นสูง See also: สังคมคนร่ำรวย Syn. high society Ops. lower class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beau monde
Back to top