ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beat into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beat into*, -beat into-

beat into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat into (phrv.) ตีให้เข้ากัน See also: ผสมด้วยการตี
beat into (phrv.) บังคับให้ทำ See also: บีบให้ทำ
beat into (phrv.) สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ See also: สอนด้วยการบังคับ Syn. hammer into

beat into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き直す;叩きなおす[たたきなおす, tatakinaosu] (v5s,vt) to beat into shape

beat into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข่น[v.] (khen) EN: beat ; strike ; forge ; beat into thin sheets FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beat into
Back to top