ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bear with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bear with*, -bear with-

bear with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear with (phrv.) อดทนต่อ See also: ทนกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
If a woman, not you, just some hypothetical woman, were to bear with me through all this,ถ้ามีผู้หญิงสักคน... ไม่ใช่คุณนะ สมมติเป็นผู้หญิงคนนึง จะทนกับผม ผ่านช่วงเริ่มต้นนี้ไปได้
Please bear with it, Brother.พอแค่นี้เถิด, พี่ชาย
Sorry. You're gonna have to bear with me.ขอโทษคุณคงจะต้องทนผมหน่อย
Now, the sea - bear with me - the sea in this context has been interpreted as representing politics - the sea which eternally rages with conflict, with turmoil, with revolution.ทีนี้มาดู, ทะเล ในเรื่องนี้ เป็นการกับการเมือง ทะเลอันที่ไม่รู้จบและยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น
Now, if you'II bear with me, I wanna really emphasize this point.ถ้าทนอยู่กับผมถึงตอนนี้ได้ ผมจะขอเน้นย้ำในจุดนี้
Chief, just bear with me for a little.หัวหน้า อดทนรอข้าอีกนิดนะ
Just bear with me.แค่ อยู่กับฉันก็แล้วกัน
Can't you bear with this?Can't you bear with this?
Alright. Just bear with me. Here I go.ดีมาก แค่หมีกับฉัน ฉันพร้อมแล้ว
Simply based on that, a woman can bear with everything.ก็แค่เรื่องง่ายๆ ผู้หญิงสามารถอดทนได้กับทุกอย่าง
I can bear with everything as long as I have money.ชั้นสามารถอดทนได้กับทุกอย่างตราบใดที่ชั้นมีเงิน

bear with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包涵[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, 包涵] excuse; forgive; bear with

bear with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三つ熊[みつぐま, mitsuguma] (n) (obsc) mother bear with two cubs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bear with
Back to top