ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bear up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bear up*, -bear up-

bear up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear up (phrv.) ยังแข็งแรง See also: ยังไม่แตกหัก, ยังไม่พัง
bear up (phrv.) กล้าหาญ See also: เข้มแข็ง
bear up (phrv.) ช่วยให้ดำเนินชีวิตในยามที่มีปัญหา
bear up (phrv.) ร่าเริงขึ้น See also: สดชื่นขึ้น Syn. cheer up
bear up (phrv.) แล่นเรือออกจากทิศทางลม
bear up against (phrv.) เข้มแข็งต่อ See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง Syn. bear up under
bear up under (phrv.) เข้มแข็งต่อ See also: แกร่ง, แข็งแกร่ง Syn. bear up against
bear upon (phrv.) มีผลต่อ See also: กระทบกับ, ส่งผลต่อ Syn. bear on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life would easily run from veins, if brought to bear upon flesh.ชีวิตจะทำงานได้อย่างง่ายดาย จากหลอดเลือดดำ ถ้าต้องทนอยู่กับเนื้อ
Even Bear upped their prices.แม้หมีปรับราคาของพวกเขา

bear up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯を食いしばる;歯を食い縛る;歯を食縛る[はをくいしばる, hawokuishibaru] (exp,v5r) to bear up in tragedy; to stand pain well; to hold one's temper
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P)

bear up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bear up
Back to top