ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bear left

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bear left*, -bear left-

bear left ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear left (phrv.) เลี้ยวซ้าย Syn. keep left, turn left
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In 1,000 feet, bear left.อีก 1,000 ฟุต เลี้ยวซ้าย
In 500 feet, bear left.อีก 500 ฟุต เลี้ยวซ้าย
In 100 feet, bear left.อีก 100 ฟุต เลี้ยวซ้าย
In 200 metres, bear left.อีก 200 เมตรเลี้ยวซ้าย
In 150 metres, bear left.อีก 150 เมตรเลี้ยวซ้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bear left
Back to top