ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bear down on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bear down on*, -bear down on-

bear down on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear down on (phrv.) เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว See also: เข้าใกล้อย่างน่ากลัวหรือน่าตกใจ, ตรงมาหาอย่างรวดเร็วและน่ากลัว
bear down on (phrv.) ตกเป็นภาระของ See also: เป็นหน้าที่ของ, ตกอยู่กับ
bear down on (phrv.) ลงโทษอย่างรุนแรง See also: ลงโทษอย่างหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now bear down on it like the seventh grade noogies we all know too well.ทีนี้กดลงไปเหมือนโดนบีบไหล่ ตอนอยู่เกรด 7 ที่เรารู้จักดี
What your wife must have felt when she saw the bandits bear down on her, and realizing she'd been betrayed.ภรรยาท่านจะรู้สึกยังไง เมื่อเขาเห็นเหล่านักฆ่ามองลงมา และนึกได้ว่าถูกทรยศ

bear down on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press FR: dominer ; soumettre
ข่มท้อง[v. exp.] (khom thøng) EN: press the abdomen to facilitate delivery of an infant ; bear down on the abdomen to aid the giving of birth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bear down on
Back to top