ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beanfeast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beanfeast*, -beanfeast-

beanfeast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beanfeast (n.) งานเลี้ยง See also: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้ Syn. bash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beanfeast
Back to top