ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be yellow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be yellow*, -be yellow-

be yellow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be yellow
Back to top