ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be worn out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be worn out*, -be worn out-

be worn out ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดลุ่ย (v.) be worn out See also: be ragged, be torn
ชำรุดทรุดโทรม (v.) be worn out See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapidated, be tumbledown Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด
เมลื่อยมล้า (adv.) be worn out See also: be fatigued, be tired, be exhausted Syn. เมื่อยล้า, เหนื่อยล้า
เมื่อยล้า (adv.) be worn out See also: be fatigued, be tired, be exhausted Syn. เหนื่อยล้า

be worn out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out
疲れる[つかれる, tsukareru] (v1,vi) (1) to get tired; to tire; (2) to be worn out (e.g. of well used objects); (3) (arch) to starve; (P)
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)

be worn out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ชระบอบ[v.] (charabøp) EN: be worn out FR:
ฉีก[v.] (chīk) EN: be torn ; be worn out FR:
ขาดลุ่ย[v. exp.] (khāt lui) EN: be worn out FR:
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
เมื่อยล้า[v.] (meūaylā) EN: be worn out FR:
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted FR:
ระทวยใจ[v.] (rathūay jai) EN: be exhausted in mind and body ; be worn out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be worn out
Back to top