ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be used up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be used up*, -be used up-

be used up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be used up (phrv.) หมด See also: ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป Syn. be exhausted, finish, give out
be used up (vi.) หมด See also: ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป Syn. be exhausted, finish, give out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียหลาย (v.) be used up in vain Syn. เสียเปล่า

be used up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)

be used up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be used up
Back to top