ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unpleasant to look at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unpleasant to look at*, -be unpleasant to look at-

be unpleasant to look at ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา
ขัดนัยน์ตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดหูขัดตา
ขัดหูขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา

be unpleasant to look at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดหูขัดตา[v. exp.] (khathū khat) EN: be unpleasant to look at FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unpleasant to look at
Back to top