ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be undecided (as regarding action)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be undecided (as regarding action)*, -be undecided (as regarding action)-