ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be undecided

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be undecided*, -be undecided-

be undecided ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い迷う[おもいまよう, omoimayou] (v5u) to be unable to make up one's mind; to be undecided

be undecided ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be undecided
Back to top