ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unconcerned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unconcerned*, -be unconcerned-

be unconcerned ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. นั่งนอนใจ, วางใจ, นิ่งนอนใจ
นั่งนอนใจ (v.) be unconcerned See also: rest assured Syn. วางใจ, นิ่งนอนใจ
หมดอาลัยไยดี (v.) be unconcerned See also: be not interested in, disassociate, be indifferent, be cool

be unconcerned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ดูดอมดูดาย[v.] (dūdømdūdāi) EN: be indifferent ; be unconcerned FR:
ไม่ดูดำดูดี[v. exp.] (mai dū dam ) EN: be unconcerned (about) ; take no interest ; be irresponsible FR:
หมดอาลัยไยดี[v.] (mot-ālaiyai) EN: be unconcerned FR:
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
ทอดธุระ[v. exp.] (thøt thura) EN: be unconcerned FR: s'en laver les mains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unconcerned
Back to top