ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be timid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be timid*, -be timid-

be timid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
ละอายใจ[v.] (la-āi jai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful FR:
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid FR: être timide
สะทกสะเทิ้น[v.] (sathoksatho) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful FR:
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be timid
Back to top