ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be spineless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be spineless*, -be spineless-

be spineless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be spineless
Back to top