ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ruined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ruined*, -be ruined-

be ruined ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉิบหายวายวอด (v.) be ruined See also: be destroyed, be wrecked, Syn. หมดสิ้น, วอดวาย
ชำรุด (v.) be ruined See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม
ทะลาย (v.) be ruined See also: be disillusioned, be shattered, collapse Syn. พังทลาย, ล้มเหลว Ops. สำเร็จ
ปรัก (v.) be ruined See also: be broken Syn. หัก, พัง
ปรักหักพัง (v.) be ruined See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง
ผุพัง (v.) be ruined See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม
ล้มเหลว (v.) be ruined See also: be disillusioned, be shattered, collapse Syn. พังทลาย Ops. สำเร็จ
วายวอด (v.) be ruined See also: be destroyed, be wrecked, Syn. ฉิบหายวายวอด, หมดสิ้น, วอดวาย
สลักหักพัง (v.) be ruined See also: go to ruin, lie in ruins Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด
สิ้นสุด (v.) be ruined See also: be finished, be overthrown Syn. จบ, หมด Ops. เริ่มต้น
หมดสภาพ (v.) be ruined See also: be damaged, be dilapidated, be out of order
หัก (v.) be ruined See also: be broken Syn. พัง
เจ๊ง (v.) be ruined See also: be finished, be overthrown Syn. สิ้นสุด, ล้ม, หมด

be ruined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P)
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed
破綻を来す[はたんをきたす, hatanwokitasu] (exp,v5s) to be ruined; to fail; to go bankrupt
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P)
落ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt

be ruined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ฉิบหายวายวอด[v. exp.] (chip-hāi wā) EN: be ruined FR:
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces FR:
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order FR:
ปรักหักพัง[v.] (parakhakpha) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair FR: tomber en ruine
ผุพัง[v.] (phu phang) EN: be ruined ; decay FR: se désagréger
สลักหักพัง[v. exp.] (salak hak p) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins FR:
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed ; be ruined FR:
วิบัติ[v.] (wibat) EN: be ruined FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ruined
Back to top