ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be quiet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be quiet*, -be quiet-

be quiet ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงัดเงียบ (v.) be quiet See also: be silent, be soundless, be noiseless, be inaudible Syn. เงียบกริบ
เงียบๆ (v.) be quiet See also: be silent, be calm Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ Ops. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก
เงียบสงัด (v.) be quiet See also: be silent, be soundless, be noiseless, be inaudible Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ
เฉยๆ (v.) be quiet See also: be silent, be calm Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ Ops. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก
เบื้อ (v.) be quiet See also: dumb Syn. เงียบ, เบื้อใบ้
เบื้อใบ้ (v.) be quiet See also: dumb Syn. เงียบ

be quiet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!"
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet!

be quiet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้อ[v.] (beūa) EN: be quiet FR:
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet FR:
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless FR:
เงียบ ๆ = เงียบๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm FR:
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless FR:
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
ปิดปาก[v.] (pitpāk) EN: stop from speaking ; close the mouth ; be quiet FR: fermer la bouche ; garder le silence
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:
เงียบ[X] (ngīep) EN: Silence! ; Be quiet! FR: Silence !

be quiet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leise; ruhig; still {adj} | leise seinquiet | to be quiet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be quiet
Back to top