ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be prejudiced in favour of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be prejudiced in favour of*, -be prejudiced in favour of-