ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be precise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be precise*, -be precise-

be precise ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรง (v.) be precise at See also: be exact, be accurate Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง

be precise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise

be precise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่นยำ[v.] (maenyam) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise FR:
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be precise
Back to top