ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be persistent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be persistent*, -be persistent-

be persistent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดึงดัน (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดื้อดึง
ดื้อดึง (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดึงดัน
ตะบัน (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน

be persistent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
張る[ばる, baru] (suf,v5r) (uk) to be prominently ...; to be persistently ...

be persistent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
อุตส่าห์[v.] (utsā) EN: try ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR: se démener ; se dépenser
อุสส่าห์[v.] (utsā) EN: take the trouble to ; go out of one's way ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR:
อุสสาหะ[v.] (utsāha) EN: take the trouble to ; go out of one's way ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be persistent
Back to top