ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be panic-stricken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be panic-stricken*, -be panic-stricken-