ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be panic-stricken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be panic-stricken*, -be panic-stricken-

be panic-stricken ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นกลัว (v.) be panic-stricken See also: be frightened, be scared Syn. กลัว, ตื่นตกใจ Ops. กล้า
ตื่นตูม (v.) be panic-stricken See also: stampede, be frightened, be scattered in a panic

be panic-stricken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตื่นตูม[v.] (teūntūm) EN: be panic-stricken FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be panic-stricken
Back to top