ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be out of*, -be out of-

be out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be out of (phrv.) อยู่ข้างนอก See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก Syn. come out from, come out of, get out of, take out of
be out of (phrv.) ถูกนำออกไป See also: กำจัดออกไป
be out of (phrv.) หมด See also: ขาด, ไม่มี Syn. give out, run out, run out of
be out of (phrv.) เป็นอิสระจาก See also: เลิก (สถานภาพหรือการมีสภาพบางอย่าง) Syn. get into
be out of action (idm.) ปลดประจำการ (ทางทหาร) See also: ไม่ใช้งานอีกต่อไป Syn. put out
be out of all proportion to (idm.) ไม่เข้ากัน (ขนาดหรือรูปร่าง)
be out of all proportion to (idm.) เกินหรือน้อยกว่าความเป็นจริง See also: เกินจริง Syn. get out of
be out of date (idm.) ล้าสมัย See also: หมดสมัย Syn. be up to
be out of earshot of (idm.) ไกลจากเสียงของ See also: ห่างจากเสียงของ Syn. come within
be out of hand (idm.) ควบคุมไม่ได้ Syn. get out of
be out of humour (idm.) รู้สึกอารมณ์เสีย See also: มีอารมณ์ไม่ดี
be out of it (idm.) ไม่เข้าพวก (คำไม่เป็นทางการ) See also: รู้สึกเป็นส่วนเกิน, แตกต่างจากกลุ่ม Syn. feel out of, leave out
be out of keeping with (idm.) ไม่เหมาะสม See also: ไม่เข้ากับ, ไม่สอดคล้องกับ
be out of line (idm.) ทำผิด See also: ประพฤติผิด, ออกนอกลู่นอกทาง Syn. be in with, bring into
be out of luck (idm.) โชคร้าย Syn. be in
be out of order (idm.) รก See also: ไม่เป็นระเบียบ Syn. be in
be out of order (idm.) หยุดทำงาน See also: เลิกทำงาน Syn. be in
be out of place (idm.) ไม่เหมาะสม See also: ไม่เข้ากับ, ไม่สอดคล้องกับ
be out of range of (idm.) อยู่นอกพิสัยของ (ปืน) Ops. come within
be out of sight (idm.) ไม่เห็น See also: มองไม่เห็น Ops. keep in
be out of step (idm.) แตกต่างจาก Ops. be in, keep in
be out of the blue (idm.) ไม่คาดหวังมาก่อน Syn. come out
be out of the picture (idm.) ไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น Syn. be in, put in
be out of the question (idm.) ไม่ต้องพูดถึง See also: ไม่สามารถพิจารณาได้ Syn. be out
be out of the running (idm.) ไม่ประสบผล Ops. be in
be out of the way (idm.) (ตำแหน่ง) ไม่ขวางทาง Syn. get out of, stay out of
be out of the way (idm.) ออกนอกเส้นทาง
be out of true (idm.) ไม่ตรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกไฟ (v.) be out of confinement See also: rise from child-bed, cease lying by the fire Ops. อยู่ไฟ
ทำฤทธิ์ทำเดช (v.) be out of control See also: create a disturbance Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช
ออกฤทธิ์ออกเดช (v.) be out of control See also: create a disturbance Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช
ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์ (v.) be out of control See also: create a disturbance Syn. อาละวาด, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช
แผลงฤทธิ์แผลงเดช (v.) be out of control See also: create a disturbance Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, ทำฤทธิ์ทำเดช
พ้นอันตราย (v.) be out of danger See also: escape danger Syn. รอดอันตราย
รอดอันตราย (v.) be out of danger See also: escape danger
ห่างเหิน (v.) be out of practice Syn. เรื้อ
ผิดรูป (v.) be out of shape Syn. ผิดรูปผิดรอย, ผิดแบบ
ผิดรูปผิดรอย (v.) be out of shape Syn. ผิดแบบ
ผิดแบบ (v.) be out of shape Syn. ผิดรูปผิดรอย
เสียรูป (v.) be out of shape See also: lose shape Syn. เสียทรง, เสียรูปทรง, เสียรูปเสียทรง Ops. ได้รูป
ลับตา (v.) be out of sight
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must be out of my mindฉันคงต้องเสียสติ(บ้า)ไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm telling you, some of you people in here must be out of your minds.ฉันบอกคุณบางส่วนของคุณคนในที่นี่จะต้องออกจากจิตใจของคุณ
Yeah, you'll be out of here in a week.ใช่คุณจะออกจากที่นี่ในสัปดาห์ที่
They'll be out of the stockade before you know it.ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาเดินปร๋อแล้ว
I must be out of my mind.ฉันต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆ
$7,000, that ain't peanuts. I don't mean to be out of order-เจ็ดพันเหรียญ ไม่ได้ตอแหล ฉันไม่ได้จะมาออกคำสั่งนายนะ
Don't mean to be out of order?ไม่ได้ออกคำสั่งเหรอ?
It's good you don't mean to be out of order.ดีแล้วที่นายไม่ได้จะมาออกคำสั่ง
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า
Well, she wished to be out of my company now, at any rate.หล่อนดูเหมือน อยากจะไปให้พ้นหน้าฉันนะ ในตอนนี้
We'll be out of here in a minute.งั้นเราคงต้องออกไปจากที่นี่กันสักแป๊บนึง
He was very kind, very gentleman-like but he made it very clear he wanted nothing more than to be out of my sight.เขาเป็นคนดีมากเลย และเป็นสุภาพบุรุษเหมือน... ...แต่เขาก็ได้แสดงออกชัดเจนแล้วว่า ไม่มีอะไรมากไปกว่าจะไปให้พ้นจากสายตาฉัน
Just head for the door. We'll be out of here soon.เพียงแค่มุ่งหน้าประตู เราจะออกจากที่นี่เร็ว ๆ นี้

be out of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
在野[zài yě, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ, 在野] be out of (political) office; out of power
不合[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不合] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out
倒霉[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, 倒霉] have bad luck; be out of luck
不行[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, 不行] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable
断档[duàn dàng, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄤˋ, 断档 / 斷檔] sold out; to be out of stock

be out of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
ピントがずれる;ピントがズれる[, pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1,vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality
切らす[きらす, kirasu] (v5s,vt) to be out of; to run out of; to be short of; to be out of stock; (P)
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp,v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore
息を切らす[いきをきらす, ikiwokirasu] (exp,v5s) to be out of breath
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P)
死線を越える[しせんをこえる, shisenwokoeru] (exp,v1) (See 峠を越す) to be out of danger
種切れになる[たねぎれになる, tanegireninaru] (exp) to be out of resources; to run out of stock
話にならない[はなしにならない, hanashininaranai] (exp) to not be worth considering; to be out of the question
酒を絶やす[さけをたやす, sakewotayasu] (exp,v5s) to run out of sake; to be out of sake; to run out of alcohol
飛び離れる[とびはなれる, tobihanareru] (v1,vi) to fly apart; to tower over; to be out of the ordinary
出切る[できる, dekiru] (v5r,vt) to be out of; to have no more at hand
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
故障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission

be out of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักเนื้อ[v.] (chakneūa) EN: be out of pocket FR:
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen FR: se faire rare
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
ขาดตลาด[v.] (khāttalāt) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
ควักเนื้อ[v.] (khwakneūa) EN: lose ; take a loss ; be out of pocket (by) FR:
ไม่มีงานทำ [v. exp.] (mai mī ngān) EN: have no work to do ; be out of work ; have nothing to do FR: être sans travail ; n'avoir aucune occupation ; ne rien avoir à faire
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thā) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig FR:
ไม่ต้องพูดถึง[v. exp.] (mai tǿng ph) EN: be out of the question FR: mieux vaut ne pas en parler
มาเหนือเมฆ[v.] (māneūamēk) EN: be totally unexpected ; be out of the blue FR:
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order FR:
ออกจากราชการ[v. exp.] (øk jāk rātc) EN: be out of the force service ; be out of government service ; retire from government service FR:
ผิดแบบ[v. exp.] (phit baēp) EN: be out of shape FR: ne pas respecter les plans
ผิดรูป [v. exp.] (phit rūp) EN: be out of shape FR:
ผิดรูปผิดรอย[v. exp.] (phit rūp ph) EN: be out of shape FR:
ผิดเท้า[v. exp.] (phit thāo) EN: be out of step FR:
พ้น[v.] (phon) EN: past ; be past ; escape ; be beclear of ; be out of ; be beyond ; free oneself FR:
พ้นจาก[v. exp.] (phon jāk) EN: be relieved of a position ; be out of a position FR:
ปลอดภัย[v.] (pløtphai) EN: be free from harm ; be safe ; be safe and sound ; be out of danger ; be free from harm ; be secure FR: être en sécurité
ราศีไม่ดี[X] (rāsī mai dī) EN: look pale ; be out of colour FR:
รอดอันตราย ; รอดจากอันตราย[v. exp.] (røt antarāi) EN: be out of danger ; survive FR: échapper à un danger
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order FR: tomber en panne ; être hors d'usage
เสียรูป[v. exp.] (sīarūp) EN: be out of shape ; lose shape FR: se déformer
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated FR: décliner
ตาย[v.] (tāi) EN: breakdown ; be out of order FR:
ตกอับ[v.] (tok-ap) EN: be down in one's luck ; fall on hard times ; be out of favour ; fall into misfortune ; have a streak of bad luck ; be in low circumstances FR: tomber en disgrâce
ตกกระป๋อง[v. exp.] (tok krapǿng) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune FR: être en disgrâce
ตกกระแส[v. exp.] (tok krasaē) EN: be out of vogue ; do what is unfashionable ; be out of step FR:
ตกงาน[v.] (tok-ngān) EN: be unemployed ; be out of a job ; be out of work ; lose one's job ; be redundant FR: être sans emploi ; être au chomâge ; perdre son emploi ; se retrouver sans emploi
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé

be out of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be out of
Back to top