ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be open

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be open*, -be open-

be open ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be open (phrv.) เปิดทำการ Syn. keep open, remain open, stay open, stop open
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดอก (v.) be open-hearted See also: speak or talk frankly, be frank Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ Ops. ปิดปัง, ปกปิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will be open for business. It'll be one of the best summers we've ever had.เราต้องเปิดทําธุรกิจ มันจะเป็นฤดูร้อนที่ดีที่สุดที่เคยมี
But those beaches will be open for this weekend.เเต่หาดพวกนี่จะต้องเปิดสุดลับดาห์นี่
The gateway was open. - The gateway couldn't be open because the gravity drive wasn't activated.-แล้วมันจะเปิดได้ไง ถ้าไม่สั่งเดินเครื่อง
There's a bakery on the corner that'll be open soon.ร้านขนมปังตรงหัวมุม ใกล้จะเปิดแล้ว
I don't know if they can do anything. It seems to be open season on me.ฉันไม่รู้ว่าถ้าพวกเขาทำบ้างอย่าง มันเหมือนเปิดโอกาสให้ผม
If our luck holds, the Gap of Rohan will still be open to us.ถ้าโชคดีพอ ช่องเขาโรฮันจะเปิดต้อนรับเราอยู่
The stadium will be open for use from 9am to 10pm.สนามกีฬาจะเปิดให้ใช้เวลา 9โมงเช้าถึง4 ทุ่ม
Trouble is Clark's won't be open either.ปัญหาก็คือ... ...อู่ของคลากค์ก็คงปิดไปแล้วเหมือนกัน.
The opening would have to be open shortly before death.การแสดงอาการอาจสั้นมากก่อนตาย
The first pouch should be open when we come to a fork in the roadเปิดคำสั่งใบแรกเมื่อถึงทางแยก
If this is the same system they have in Fox River, that door can only be open remotely from the Centre Control.วิธีนี้เดียวกัน \ n การ "เช่นนั้นที่" Luke แม่น้ำ ประตูนั่นจะเปิดโดยรีโมทที่สั่งจากศุนย์กลางการควบคุมเท่านั้น เราถึงพลาด
Nobody's around, so you can be open about liking me here.ไม่มีใครอยู่แถวนี้, เธอสามารถที่จะเปิดเผยว่าเธอชอบฉัน

be open ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P)
叩けよ然らば開かれん[たたけよさらばひらかれん, tatakeyosarabahirakaren] (exp) (id) Knock, and it shall be opened unto you

be open ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปล่ง[v.] (plōng) EN: be open FR:
เปิดทำการ[v. exp.] (poēt thamkā) EN: be open FR: être ouvert
เปิดทำการเป็นปกติ[v. exp.] (poēt thamkā) EN: be open for business as usual FR:
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be open
Back to top