ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be onto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be onto*, -be onto-

be onto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be onto (phrv.) ติดต่อกับ (โดยเฉพาะทางโทรศัพท์) See also: พูดคุยกับ Syn. get onto, put onto
be onto (phrv.) เฝ้าบอก See also: คอยบอก, ขอร้อง Syn. go on at
be onto (phrv.) ค้นพบ (ความลับ, คนหรือสิ่งผิดปกติ) Syn. get onto, put onto
be onto a good thing (idm.) คว้าโอกาสที่ดี See also: ฉวยโอกาสดี Syn. put onto
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I thought you'd be onto me if anyone was.""ฉันคิดว่าคุณต้องการจะลงฉันว่าถ้าใครเป็น".
Nicely done. Might be onto something here.ทำได้ดีมาก เราอาจจะได้ผลอะไรก็ได้
Morgan might be onto something.มอร์แกนอาจรู้ความจริงบางอย่าง
Reid might be onto something.รีด อาจมีความคิดดี ๆ ก็ได้
We could be onto something big here.เราอาจทำงานชิ้นใหญ่ได้นะ
And it looks like our babysitter might be onto something.พี่เลี้ยงเด็กของเรา อาจมีประเด็น
I have a feeling he might be onto me as well.ผมสังหรณ์ใจว่า เขาอาจรู้เรื่องผมเหมือนกัน
If I push too hard, Galavan'll be onto me.ถ้าเรากดดันมากเกินไป กัลลิแวนจะรู้ว่าเป็นชั้น
On this island, yeah, you might be onto something.- บนเกาะนี้คุณคงมีแผนการอะไร
And then you save my life so I won't be onto you, but I'm onto you!c.bg_transparentแล้วคุณก็ช่วยชีวิตฉัน/c.bg_transparent c.bg_transparentฉันจะได้ไม่รู้ทันคุณ แต่ฉันรู้ทัน/c.bg_transparent

be onto ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be onto
Back to top