ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be on friendly terms

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be on friendly terms*, -be on friendly terms-

be on friendly terms ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นมิตร[v.] (pen mit) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends FR:
ญาติดี[v.] (yātdī) EN: be reconciled after estrangement ; be on good terms (with) ; be on friendly terms ; be partners FR: être en bons termes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be on friendly terms
Back to top