ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be on bad terms

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be on bad terms*, -be on bad terms-

be on bad terms ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不和] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord

be on bad terms ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
หมาง[v.] (māng) EN: be at odds with ; be on bad terms ; become estranged FR: être en désaccord ; être en mauvais termes
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms FR:
หมางเมิน[v.] (māngmoēn) EN: be at odds with ; be on bad terms FR:
มึนเค[v. exp.] (meun khē) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms FR:
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be on bad terms
Back to top