ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be of one mind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be of one mind*, -be of one mind-

be of one mind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be of one mind (idm.) เห็นด้วยทุกอย่าง

be of one mind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
齐心[qí xīn, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, 齐心 / 齊心] to be of one mind; to work as one

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be of one mind
Back to top