ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be noxious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be noxious*, -be noxious-

be noxious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging FR: nuire ; endommager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be noxious
Back to top