ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be not fervent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be not fervent*, -be not fervent-