ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be messy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be messy*, -be messy-

be messy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุงรัง (v.) be messy See also: be unkempt, be untidy, be disordered, be messy, be undishevelled Syn. รก, รกรุงรัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be messy
Back to top