ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be lost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be lost*, -be lost-

be lost ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หาย (v.) be lost See also: be missing, disappear, vanish Syn. สูญ
หายสูญ (v.) be lost See also: disappear, vanish, be missing Syn. สูญหาย, หาย, สูญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be lost forever!มันอาจจะหายไปตลอดกาล

be lost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思案に暮れる[しあんにくれる, shiannikureru] (exp,v1) to be lost in thought
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.)
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark
紛れ込む[まぎれこむ, magirekomu] (v5m,vi) to disappear into; to slip into; to be lost in; to be mixed up with
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P)
聞き入る;聴き入る;聞きいる;聴きいる;聞入る;聴入る[ききいる, kikiiru] (v5r) to listen attentively to; to be lost in
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches

be lost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost ; vanish FR: disparaître ; être perdu ; s'évanouir
เข้าฌาน[v.] (khaochān) EN: be in a trance ; be lost in meditation ; be in a state of deep meditation ; go into a meditative trance FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
หลงทาง[v. exp.] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost ; be misguided ; go astray FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin ; errer ; se gourer (fam.)
พลัด[v.] (phlat) EN: be separated (from) ; be parted (from) ; be lost ; get lost ; become lost FR: se désunir ; se séparer
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
ปล่อยใจ[v.] (plǿijai) EN: think aimlessly ; be lost in reverie FR:
สูญ[v.] (sūn) EN: lose ; vanish ; be lost ; disappear FR: disparaître ; s'éteindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be lost
Back to top