ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be joyful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be joyful*, -be joyful-

be joyful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึกครื้น (v.) be joyful See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
ชื่น (v.) be joyful See also: be happy, be pleased, be delighted, be cheerful, be buoyant Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน
ชุ่มอกชุ่มใจ (v.) be joyful See also: be joyous, be cheerful, be refreshing Syn. อิ่มเอิบใจ
ชุ่มใจ (v.) be joyful See also: be joyous, be cheerful, be refreshing Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ
บันเทิง (v.) be joyful See also: be enjoy, be gay, be pleasure, be happy Syn. รื่นเริง, หรรษา, เบิกบาน, เพลิดเพลิน, สำราญใจ, สนุกสนาน Ops. โศกเศร้า, เศร้า, หดหู่
รื่นเริง (v.) be joyful See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
อิ่มเอิบใจ (v.) be joyful See also: be joyous, be cheerful, be refreshing Syn. ชุ่มอกชุ่มใจ
เบิกบาน (v.) be joyful See also: be delighted, be cheerful, be hilarious, be happy, be merry Syn. แช่มชื่น, สดใส
แช่มชื่น (v.) be joyful See also: be happy, be pleased, be delighted, be cheerful, be buoyant Syn. เบิกบาน
แช่มชื่น (v.) be joyful See also: be delighted, be cheerful, be hilarious, be happy, be merry Syn. สดใส

be joyful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēn jai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful FR: être heureux
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
สมิต[v.] (samit) EN: smile ; be joyful FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be joyful
Back to top