ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be invisible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be invisible*, -be invisible-

be invisible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看不见[kàn bu jiàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ, 看不见 / 看不見] unseen; to be invisible

be invisible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายตัว[v.] (hāitūa) EN: disappear ; be invisible ; vanish FR: se rendre invisible ; disparaître
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be invisible
Back to top