ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be infatuated with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be infatuated with*, -be infatuated with-

be infatuated with ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดพัน (v.) be infatuated with See also: fall in love with
ใหลหลง (v.) be infatuated with See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck Syn. หลงใหล
บ้าสมบัติ (v.) be infatuated with property

be infatuated with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)

be infatuated with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
หลง[v.] (long) EN: be infatuated with ; be crazy about FR:
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
ลุ่มหลง[v.] (lumlong) EN: be enamoured with ; be enamored of/with (Am.) ; be infatuated with ; be crazy about FR: être fou de ; être amoureux fou
เสน่หา[v.] (sanēhā) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be infatuated with
Back to top