ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be inclined to the left

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be inclined to the left*, -be inclined to the left-