ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in with*, -be in with-

be in with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in with (phrv.) ชอบพอกับ See also: คุ้นเคยกันดีกับ Syn. get in with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll be in with the morning shift.เขาจะเข้ามากะเช้าพรุ่งนี้
Well, if you want to be in with a chance of winning the money we've got to get a shot that doesn't look like it should come with a ransom note.ถ้าเธออยากมีโอกาสได้เงินรางวัล เราก็ต้องมีภาพที่ไม่ดูเหมือนว่า มันมากับจดหมายเรียกค่าไถ่
When she wakes up, she won't be in withdrawal.เมื่อเธอตื่นเธออยู่ในสภาพถอนยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in with
Back to top