ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in on*, -be in on-

be in on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in on (phrv.) นำในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ) See also: เป็นผู้นำเรื่อง Syn. get in on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd have to be in on it, too.ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
How could so many people be in on it?คนจะมาทำพร้อมกันได้ยังไง
He believes that even the police could somehow be in on the conspiracy even though we've assured him that...เขาเชื่อแม้กระทั่งตำรวจ อย่างไรก็ตามต้องมีการสมรู้ร่วมคิด แม้ว่าเราจะมั้นใจว่าเป็นเขา นั้น...
I just didn't think that you'd be in on it.ผมแค่คิดไม่ถึงว่าคุณจะมาเป็นแบบนี้ได้
Because the international captivity trade is so lucrative, they want to be in on it, and they don't have any dolphins.มันเป็นคืนที่ดี มันเป็นคืนที่ดี มันเป็นอะไรที่ประหลาดนะครับ
While I got you on the phone, um, who is gonna be in on this conference call?ขณะผมโทรศัพท์กับคุณอยู่ อืมม ใครกำลัง ประชุมทางโทรศัพท์?
Saul asked for Special Ops to be in on the call.ซอลขอให้หน่วยรบพิเศษมาร่วมคุยด้วย
Aria has to be in on it too. Has anyone talked to her today?อาเรียก็ด้วย วันนี้มีใครได้คุยกับอาเรียรึยัง?
You want to know if I want to be in on the deposition.คุณต้องการรู้ว่าถ้าชั้นต้องการอยู่บนโต๊ะเป็นพยาน
Should I be in on this?ฉันต้องไปเล่นด้วยไหม
I always wanted to be in one of your fucking plays.ฉันอยากเล่นละครบ้าของนายมานานแล้ว
How can so much ego be in one relationship?เวลาคนเราคบกัน จะมีอีโก้สูงกันขนาดนั้นได้ยังไงนะ

be in on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
在社[ざいしゃ, zaisha] (vs) to be in one's office; to work for a company
恩がある;恩が有る[おんがある, ongaaru] (exp,v5r-i) to be in one's debt
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P)
手中にする[しゅちゅうにする, shuchuunisuru] (exp,vs-i) to be in one's hands
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill

be in on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จารึกไว้ในดวงใจ[v. exp.] (jāreuk wai ) EN: treasure ; inscribe in one's heart FR: graver dans le cœur
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in on
Back to top