ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in charge of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in charge of*, -be in charge of-

be in charge of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in charge of (idm.) จัดการ See also: ดูแล, รับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will be in charge of separating the refugees from the people.เจ้าจะได้รับหน้าที่แยกพวกอพยพออกจากหมู่ราษฎร
I'm sorry to tell you this, but Ju-Mong will be in charge of picking out the refugees.ข้าเสียใจที่ต้องบอกเรื่องนี้กับท่าน แต่องค์ชายจูมงจะเป็นผู้รับผิดชอบการแยกพวกอพยพออกจากราษฎร
WILL BE IN CHARGE OF FRIDAY NIGHT'S MIXER,จะรับผิดชอบเรื่องการพบปะพูดคุย
In future, these 2 will be in charge of the Jung Road police station, please serve them well.ต่อไป, ทั้ง 2 คนจะเข้ามาดูแลสถานีตำรวจ Jung Road, ช่วยดูแลเขาอย่างดีด้วยนะ.
Wouldn't I be in charge of taking pictures?ฉันขอมาเป็นตากล้องได้ไหมล่ะ?
In the future, I'll be in charge of this place.ในอนาคต, ฉันจะควบคุมสถานที่แห่งนี้.
Agent Purvis will be in charge of the field office in Chicago, the center of the crime wave sweeping America.เจ้าหน้าที่เพอร์วิทจะดูแลหน่วยปฏิบัติการพิเศษชิคาโก ศูนย์กลางการกวาดล้างอาชญกรรมอเมริกา
So, Mr. Langanthal will thusly now be in charge of hydration services.ดังนั้นตอนนี้ นายแลงแกนธอล ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
Chris, you're gonna be in charge of publicity and outreach, and you could start by getting a story in the BU student newspaper.คริส นายรับหน้าที่เผยแพร่เวบ นายเริ่มด้วยการสร้างเรื่อง ลงนสพ.มหาลัยบอสตันก็ได้
Lt. Scott will be in charge of our ship's defenses.หมวดสก๊อตจะเป็นคนคุม ในด้านการป้องกันยาน
Maybe I wanna be in charge of how I'm defined.บางทีฉันคงอยากนิยามตัวตนของฉันเอง
You should, like, totally be in charge of the earth.คุณก็ควรทำ เหมือนไปแอ่นอก แบกโลกไว้ทั้งหมดเลย

be in charge of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经管[jīng guǎn, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄢˇ, 经管 / 經管] be in charge of
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 负责任 / 負責任] responsibility for; blamed for; be in charge of

be in charge of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting

be in charge of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลรับผิดชอบ[v. exp.] (dūlaē rapph) EN: be in charge of FR:
ควบคุมดูแล[v. exp.] (khūapkhum d) EN: be in charge of ; supervise FR:
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee ; be in charge of FR: superviser
มีหน้าที่[v. exp.] (mī nāthī) EN: be in charge of FR: avoir mission de ; remplir un rôle , remplir une fonction ; avoir pour rôle de ; avoir pour mission de
เป็นประธานในพิธี[v. exp.] (pen prathān) EN: preside ; be in charge of a ceremony FR: présider la cérémonie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in charge of
Back to top