ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in charge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in charge*, -be in charge-

be in charge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in charge of (idm.) จัดการ See also: ดูแล, รับผิดชอบ

be in charge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经管[jīng guǎn, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄢˇ, 经管 / 經管] be in charge of
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 负责任 / 負責任] responsibility for; blamed for; be in charge of

be in charge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting

be in charge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลรับผิดชอบ[v. exp.] (dūlaē rapph) EN: be in charge of FR:
ควบคุมดูแล[v. exp.] (khūapkhum d) EN: be in charge of ; supervise FR:
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of) FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee ; be in charge of FR: superviser
มีหน้าที่[v. exp.] (mī nāthī) EN: be in charge of FR: avoir mission de ; remplir un rôle , remplir une fonction ; avoir pour rôle de ; avoir pour mission de
เป็นประธานในพิธี[v. exp.] (pen prathān) EN: preside ; be in charge of a ceremony FR: présider la cérémonie
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
รักษาการณ์[v. exp.] (raksākān) EN: be on duty ; be in charge ; watch over ; be on guard ; guard against FR: avoir la charge de ; veiller
ถือ[v.] (theū) EN: keep ; administer ; be in charge ; operate FR: diriger
ว่าการ[v.] (wākān) EN: administer ; direct things ; be in charge ; govern FR: administrer ; gouverner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in charge
Back to top