ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in bad taste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in bad taste*, -be in bad taste-

be in bad taste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝื่อน[v.] (feūoen) EN: be in bad taste ; leave a bad taste in the mouth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in bad taste
Back to top