ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be in a dilemma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be in a dilemma*, -be in a dilemma-

be in a dilemma ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นเขียง (v.) be in a dilemma See also: encounter a difficult situation

be in a dilemma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P)

be in a dilemma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นเขียง[v. exp.] (kheunkhīeng) EN: be in a dilemma FR:
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be in a dilemma
Back to top