ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ignorant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ignorant*, -be ignorant-

be ignorant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out

be ignorant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kāns) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant FR: manquer d'éducation
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
งมงาย[v.] (ngomngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious FR: croire bêtement ; être crédule
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant FR: s'oublier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ignorant
Back to top